Talent ontwikkelen met hoofd, hart en handen

Leerlingvolgsysteem

Vanaf de start in groep 1-2 wordt iedere leerling op onze school gevolgd. In eerste instantie volgt de groepsleerkracht het kind in de groep. Dit gebeurt in de kleutergroepen met behulp van de leerlijnen en observatie-lijsten.  Aan de hand van deze lijsten worden de volgende ontwikkelingsgebieden gevolgd:
Kringgesprek, werkhouding, taalontwikkeling, spelontwikkeling, grove en fijne motoriek, werken met materialen, zelfstandigheid , samenwerken, spel-werkgedrag,taakgerichtheid en de sociaal-emotionele ontwikkeling.
Alle gegevens worden in een persoonlijk ontwikkelingsboekje bijgehouden.
In de kleutergroepen nemen wij geen Cito LOVS toetsen meer af. 
De ouders worden via 10 minuten gesprekken op de hoogte gesteld over de ontwikkeling van  hun kind.