Talent ontwikkelen met hoofd, hart en handen

Leerlingenraad 

"Wij geven leerlingen een stem op OBS De Klimop " 

Voorwoord
Kwaliteitszorg is iets waar alle scholen in Nederland aandacht aan besteden. Ouders mogen periodiek hun mening geven, verbeterpunten uit de inspectierapporten krijgen aandacht. Aan de leerlingen wordt echter meestal niets gevraagd, terwijl zij wel dagelijks op school zijn. Wat vinden zij? Zij kunnen vaak heel zinnige dingen noemen waar een team niet altijd direct aan denkt. Die dingen kunnen via de leerlingenraad naar voren komen. 
Met een leerlingenraad bevorderen we de betrokkenheid van leerlingen bij onze school. Maar we bereiken er in feite meer mee, namelijk actief burgerschap. Actief burgerschap is het nemen van verantwoordelijkheid voor zaken die van algemeen belang zijn. Maar ook het bewustzijn dat je daarbij niet uitsluitend voor jezelf spreekt, maar dat je namens anderen spreekt en handelt. Met een leerlingenraad leren we kinderen met dit principe om te gaan. Door het oprichten van een leerlingenraad kunnen leerlingen samen op een democratische wijze actief participeren en meedenken over schoolse zaken. 
Een leerlingenraad past uitstekend bij onze onderwijs uitgangspunten: samenwerken en zelfstandigheid. Leerlingen worden verantwoordelijke burgers, die op deze wijze actief kunnen deelnemen aan het verbeteren van de school. 


Waarom een leerlingenraad?
Hierboven zijn al redenen omschreven die voldoende recht geven aan een leerlingenraad. De verdere meerwaarde van een leerlingenraad: a) zij is het miniparlement van de minisamenleving school b) zij is het oefenterrein in democratie van de school c) zij organiseert zaken en brengt leven in de brouwerij vanuit een andere visie d) zij is het visitekaartje van de school e) zij is een "minivakbond" die de belangen van de leerlingen behartigt f) zij is een goed forum om problemen op school op te lossen 

Korte opmerkingen:
ad. a) Het is belangrijk dat er op school open kan worden gepraat over ideeën en knelpunten. Als de inbreng van de leerlingen serieus wordt genomen, zal dat het welbevinden en het functioneren van de leerlingen en van de school bevorderen.
ad. b) De samenhang met Actief Burgerschap in de school komt in een leerlingenraad duidelijk naar voren. De leerlingen leren zich uitdrukken en bekwamen in samenwerken, overleggen, onderhandelen, vertegenwoordigen en beïnvloeden. Sociale vaardigheden worden in de praktijk geoefend. Voorwaarde is weer dat er sprake is van een échte dialoog. Deze sociale vaardigheden passen naadloos aan bij de visie van onze school.
ad. c) Een actieve leerlingenraad zal zich niet uitsluitend bezig houden met buitenschoolse activiteiten. De leerlingen moeten worden geprikkeld ook hun mening te geven over de school als leergemeenschap.
ad. d) Een open schoolklimaat met een goede interne communicatie ook richting leerlingen, is voor ouders en samenleving belangrijk en de school kan zich daarmee profileren. Voorwaarde is dat we de werkelijke interne invloed van de raad in het oog houden.
ad. e) Door leerlingen te zien als meedenkende partners en eigen standpunten goed te onderbouwen, moet de school er steeds voor zorgen, dat de leerlingenraad vooral voor de school is en niet tégen de school.
ad. f) Een echte leerlingenraad mag ook problemen en klachten van leerlingen inbrengen. Een 
leerlingenraad mag zich evenwel niet uitsluitend fixeren op klachten en problemen. 

Hoe werkt de leerlingenraad op onze school?
Een leerlingenraad is groep van enthousiaste vertegenwoordigers gekozen uit en door de leerlingen van de school, die zich inzet voor een goede en prettige gang van zaken op de school. In ons geval gaat het om leerlingen uit de groepen 5 tot en met 8. Het is belangrijk dat de school luistert naar wat leeft onder de leerlingen. De leerlingenraad praat daarom regelmatig met een (of meer) vertegenwoordiger(s) van de school over onderwerpen die voor allen van belang zijn. 

De leerlingenraad komt vooral met praktische plannen en voorstellen. De voorzitter van de raad bespreekt deze met het team. We kijken altijd of het praktisch uitvoerbaar is, zowel financieel als wat regelgeving betreft. Mochten er problemen zijn, dan wordt de leerlingenraad zelf geacht daar oplossingen voor aan te dragen. De leerlingen leren op die manier om realistische voorstellen te maken. En natuurlijk voorstellen die draagvlak hebben, want dat is waar het in een democratisch gekozen stelsel omgaat." 

Waar mag de leerlingenraad daadwerkelijk over (mee)beslissen?
Beleidsmatige zaken blijven voorbehouden aan het team, bestuur en MR. De leerlingenraad mag voorstellen doen voor en beslissen over praktische zaken. Maar ideeën of opmerkingen over onderwijsinhoudelijke zaken zijn natuurlijk ook welkom. 


Opzet en organisatie van een leerlingenraad, het "Reglement" 

Samenstelling van de leerlingenraad / verkiezingen
De leerlingenraad wordt gekozen door en uit de leerlingen van de groepen 5 t/m 8. Van belang is dat alle vier de groepen in de leerlingenraad zijn vertegenwoordigd. Per groep nemen 2 leerlingen deel aan de leerlingenraad. 

Lidmaatschap
Binnen iedere groep kan iedereen zich kandidaat stellen. Wanneer er meer kandidaten zijn worden er binnen de groep verkiezingen gehouden. De leden blijven een jaar lid en kunnen zich het jaar erna herkiesbaar stellen. De leerlingen die nog geen zitting hebben gehad in het voorafgaande jaar, hebben voorrang op de leerlingen die al een termijn zitting hebben gehad. 

Criteria kandidaten 
· iemand die namens de groep spreekt 
· iemand die durft te spreken 
· iemand die met iedereen in de groep kan spreken 
· iemand die geduld heeft om andere kinderen aan het woord te laten 
· iemand die betrouwbaar is 

Verkiezingen
Ieder jaar worden de verkiezingen in de eerste schoolmaand georganiseerd. Uit de opgegeven leerlingen worden per groep 2 leerlingen uitgeloot in het bijzijn van de leerlingen. 

De verdeling van de zetels
Bij de verdeling van de zetels zorgt de groepsleerkracht ervoor, dat uit elke groep twee afgevaardigden in de raad komen, zodat we 8 afgevaardigden hebben. De gekozen raad kiest een voorzitter en een secretaris. Een penningmeester hoeft niet te worden gekozen, omdat de raad geen eigen budget heeft. De leerlingen van de raad worden vóór het eerste overleg door de directeur en of de voorzitter van de leerlingenraad geïnstrueerd over hun taken en verantwoordelijkheden. 

Wat kan zoal op de agenda van de leerlingenraad komen?
De leerlingenraad is een platform van leerlingen voor leerlingen. De leerlingenraad is er om mee te denken, praten, overleggen, beslissen over wat er op school en in de klas gebeurt. De raad baseert zich daarbij op de ideeën, voorstellen, vragen, moeilijkheden en klachten van alle leerlingen. Daarnaast bepaalt de school (directie, leerkrachten) mede de agenda van de leerlingenraad. Dat houdt in dat er twee bronnen zijn voor agendapunten: 

· de leerlingen willen iets organiseren, willen klachten bespreekbaar maken enz. 
· de school wil bijvoorbeeld de mening van de leerlingen horen over hoe de zaken gaan en over geplande veranderingen in school. 

De leerlingenraad moet ook zélf actief aan de slag om de onderwerpen, die de andere leerlingen belangrijk vinden, te inventariseren. De leerlingenraad moet ook bij de school navragen, welke onderwerpen bij het gezamenlijk overleg van leerlingenraad en school aan de orde komen. 

Thema's voor de leerlingenraad kunnen bijvoorbeeld zijn: - praten over (de aanpassing van) schoolregels en er iets mee doen - een schoolfeest (Sinterklaas, winterfeest, eindfeest) mee organiseren - de sfeer op school bespreken en verbeteren - de tevredenheid over (veranderingen in) de manier van lesgeven bespreken - praten over speeltoestellen en speelplaatsgebruik - initiatief nemen voor een actie in het kader van Actief Burgerschap, bijvoorbeeld een actie voor het milieu in en rond de school opzetten


De raad wordt gevraagd geen individuele personen als onderwerp van gesprek te nemen. 

Vergaderingen van de raad


Aan het einde van het schooljaar worden de leerlingenraadsvergaderingen geëvalueerd door de leerlingenraad en de directeur. Tijdens een teamvergadering worden de resultaten geëvalueerd met de leerkrachten. Daar waar nodig worden aanpassingen gedaan in de opzet en uitvoering van de leerlingenraad. 

Resultaten en continueren van de leerlingenraad

Daarna wordt het verslag verspreid onder de leerlingen van groep 5 t/m 8 en alle teamleden. Dit verslag wordt ook in het Klimoppertje van de school geplaatst. Deze is terug te vinden in de digitale boekenkast. 

Op verzoek van de leerlingenraad of de school kan de voorzitter van de leerlingenraad (eventueel met een ander lid) worden uitgenodigd voor het teamoverleg. De vertegenwoordiger(s) van de leerlingenraad is (zijn) dan aanwezig bij de behandeling van het eerste agendapunt en vertrekt (vertrekken) daarna. In verband hiermee wordt de leerlingenraad aan het begin van het schooljaar geïnformeerd over de data van het teamoverleg. 

Na elke bijeenkomst van leerlingenraad wordt een kort verslag gemaakt, waarin de besproken punten, voorstellen, afspraken e.d. staan. De directeur bespreekt het overleg (verslag) tijdens het teamoverleg, waarna de teamleden eventuele besluiten nemen. Deze besluiten worden (met argumenten omkleed) door het genoemde teamlid binnen een week na het teamoverleg (schriftelijk / op verzoek met mondelinge toelichting) aan de leerlingenraad meegedeeld. 

Wat doet de school met de uitkomsten van het overleg van de leerlingenraad?

1. Een leerling kan niet worden gestraft voor de meningen die hij/zij in de bijeenkomsten van de leerlingenraad naar voren brengt. 
2.De leerlingenraad kan initiatieven nemen voor de organisatie van activiteiten - na goedkeuring van de school.
3. De leerlingenraad kan (ook op eigen initiatief) advies uitbrengen aan de school over zaken die specifiek voor de leerlingen van belang zijn.
4. De leerlingenraad mag bij de school informatie vragen over de zaken die met de school te maken hebben.
5. De leerlingenraad heeft een organisatorische en adviserende taak. De raad brengt de andere leerlingen (liefst schriftelijk) op de hoogte van haar activiteiten.

Taken en bevoegdheden van de leerlingenraad

1. Opening
2. Mededelingen (Ingekomen stukken) 
2. Rondvraag 
3. Notulen vorige vergadering (datum)
4. Actiepuntenlijst nalopen 
5. Punten van de leden van de leerlingenraad 
6. Punten uit de groepen
7. Besluitenlijst aanvullen 
8. Stukje voor het Klimoppertje 
9. Nieuwe vergaderdatum 
10. Sluiting

 Opzet agenda leerlingenraad (datum)

Per bijeenkomst worden de volgende stappen doorlopen: 

Stap 1: 
Wie: leerlingen
Wat: inventarisatie van agendapunten in de groep en punten doorgeven aan de secretaris van de leerlingenraad 

Stap 2: 
Wie: notulist van de leerlingenraad
Wat: Opstellen en verspreiden agenda

Stap 3: 
Wie: leerling groep 8
Wat: Notuleren bijeenkomst: Er worden kindernotulen (standaard notulen en actielijst; zie bijlage) gemaakt uitgewerkt (hoe noteer je wat er in een vergadering wordt besproken?) De notulen worden 1 week na de vergadering verspreid onder de leerlingenraad- leerlingen, de MR en directie. 

Stap 4: 
Wie: leerlingen
Wat: Na de bijeenkomst vertellen in de klas waar de bijeenkomst over ging.
Hoe: aan de hand van steekwoorden die de leerlingen zelf opgeschreven hebben in de bijeenkomst. 

Stap 5: 
Wie: leerling die notulen maakt geeft de notulen aan de directeur voor plaatsing in het ouderportaal/ Klimoppertje
Wat: informeren andere leerlingen en ouders door plaatsing notulen/informerend stukje te schrijven voor p het ouderportaal/ in Klimoppertje. 

Stap 6: 
Wie directeur/ voorzitter van de leerlingenraad
Wat: 
Bij de eerstvolgende vergadering wordt de actiepuntenlijst doorgenomen en worden de punten afgevoerd of blijven staan (besluitenlijst voor 1 jaar). Afhandeling van ingebrachte punten.  De actiepunten die komen uit de leerlingenraad worden in samenspraak met de directeur verder besproken worden (bijv. team, schoolpleincommissie) De directeur neemt het initiatief om deze punten verder te bespreken. 

De leerlingenraad kan ook een overleg samen met het team aanvragen. Dit is na schooltijd voor de reguliere teamvergadering. Dit wordt geleid door de directeur van de school. De secretaris van de leerlingenraad zorgt voor de inbreng van agendapunten vanuit de leerlingenraad. Ook zorgt hij voor een kort verslag van dit overleg na afloop en voor de verspreiding aan de kinderen. 

De raad kan bij problemen altijd de hulp vragen van de directeur (of een van de leerkrachten) om aanwijzingen te geven dan wel de leiding (tijdelijk) op zich te nemen. Bij interne conflicten moet de voorzitter een (vertrouwens-) vertegenwoordiger vanuit de school inschakelen om tot een oplossing te komen. De vergaderdata worden bij aanvang van het schooljaar vastgelegd. 

De leerlingenraad vergadert onder schooltijd. De school stelt daarvoor een ruimte beschikbaar. De raad kan voor haar werkzaamheden gebruik maken van de telefoon, een computer en de kopieerapparatuur van de school. De raad bepaalt zelf de frequentie van haar bijeenkomsten, maar slechts 5 keer per jaar kan dat onder schooltijd, de andere keren buiten schooltijd. Deze bijeenkomsten worden bijgewoond door de directeur/ voorzitter van de leerlingenraad. Een korte agenda wordt door de voorzitter gemaakt.