Talent ontwikkelen met hoofd, hart en handen

Onderwijskwaliteit

Onderwijsinspectie:
OBS De Klimop heeft het vertrouwen van de onderwijsinspectie.
We mogen stellen dat het onderwijs van OBS De Klimop van goede kwaliteit is.
OBS De Klimop krijgt als school ook een rapport. U kunt het rapport van OBS De Klimop vinden op:
www.onderwijsinspectie.nl (zoek op plaats: Nederweert).

Resultaten van het onderwijs:
Het vastleggen van leervorderingen gebeurt door toetsen die horen bij de diverse methoden en door landelijk genormeerde, niet-methode-gebonden toetsen. Deze laatste toetsen vormen samen het Cito-LOVS (leerlingvolgsysteem) en zijn een onderdeel van ons jaarlijks toetsprogramma. Hiermee wordt  systematisch de voortgang gecontroleerd en zodoende de kwaliteit op leering-, groeps- en schoolniveau bewaakt in Parnassys.
De kwaliteit van de school valt niet alleen af te lezen aan de uitslag van de CITO-toets. Ieder jaar zijn de kinderen anders. Er zijn grote verschillen in intelligentie, werkhouding en tempo, maar ook in aspecten als studiezin en doorzettingsvermogen. Al deze factoren spelen een belangrijke rol bij de advisering naar het voortgezet onderwijs. OBS De Klimop probeert uit de kinderen te halen wat er in zit. We geven zorgvuldige en weloverwogen adviezen voor de keuze van het voortgezet onderwijs.

Cito Eindtoets:
Ieder jaar maken zo'n 160.000 basisschoolleerlingen in groep 8 de Cito Eindtoets. Op OBS De Klimop maken onze leerlingen deze toets ook.
Van de Eindtoets Basisonderwijs verschijnt jaarlijks een nieuwe versie. De specifieke functie van de Eindtoets is het geven van onafhankelijke informatie voor de keuze van het best passende type voortgezet onderwijs. De Eindtoets is een school- of leervorderingentoets: de toets meet wat een kind in vergelijking met andere kinderen in acht jaar basisonderwijs geleerd heeft. En leervorderingen zeggen iets over de kansen op succes in de verschillende typen van het voortgezet onderwijs.

De groepen 8 op OBS De Klimop scoren al jaren achtereen hoger dan het landelijk gemiddelde op de Cito Eindtoets. Voor meer informatie zie onze schoolgids
.