Talent ontwikkelen met hoofd, hart en handen
Vakantie buiten de schoolvakanties


Een verzoek om vakantieverlof, op grond van artikel 13a van de Leerplichtwet 1969, dient bij voorkeur minimaal twee maanden vooraf aan de directeur van de school te worden aangevraagd. Vakantieverlof wordt alleen dan verleend, wanneer:
wegens de specifieke aard van het beroep van één van de ouders het slechts mogelijk is buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan (het moet dus gaan om de enige gezinsvakantie in het schooljaar); een werkgeversverklaring dient te worden overgelegd waaruit blijkt dat geen verlof binnen de officiële schoolvakanties mogelijk is. Als die ouder/verzorger een zelfstandige is, uit een eigen verklaring.
De directeur van de school beslist over het al dan niet toekennen van het vakantieverlof.
Dit verlof:
mag hooguit één maal per schooljaar worden verleend;
mag niet langer duren dan 10 schooldagen;
mag niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar of voorafgaand aan de zomervakantie.


Informatie
Als u nog vragen heeft, kunt u zich wenden tot de leerplichtambtenaar van uw woongemeente.

Belangrijk
De directeur van de school/instelling is verplicht de leerplichtambtenaar van de gemeente vermoedelijk ongeoorloofd schoolverzuim te melden. Tegen ouders/verzorgers die hun kind(eren) zonder toestemming van school houden, kan proces-verbaal worden opgemaakt.

Klik hier voor het aanvraagformulier vakantie buiten schoolvakantie.